Allmänna villkor

Tjänsten


Danaco tillhandahåller Användaren toppalistan.se (”Tjänsten”), som är en jämförelsesajt med topplistor.

Användning av Tjänsten


Användaren är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Användaren lägger in, bearbetar, hanterar eller lagrar med hjälp av Tjänsten och ger vid uppladdning Danaco fullständig och oåterkallelig rätt att publicera, sprida och redigera materialet.

Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Danacos vid var tid gällande instruktioner. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig eller olämplig kod, virus, trojanska hästar, spionprogram eller annan potentiellt skadlig information. Danaco förbehåller sig rätten att radera data som misstänks vara skadlig, utan att i förväg behöva meddela Användaren.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Användaren får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Danaco eller anseendet av Danacos varumärken. Användaren åtar sig att inte använda Danacos varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Danaco.

Behandling av personuppgifter


Danaco samlar in och behandlar personuppgifter om Användaren ("Personuppgifterna") i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån som krävs för att Danaco ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan Danaco komma att överföra Personuppgifterna till underleverantörer och samarbetspartners. Danaco ges rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten.

Användaren har rätt att ta del av Personuppgifterna som Danaco har registrerat om dem och kan när som helst begära att Danaco korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Användaren sitt samtycke till att Danaco behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 5.

Danaco äger rätt att samla in information och statistik om exempelvis men ej begränsat till Användarens dator, hårdvara, operativsystem, program och användarbeteende i Tjänsten för marknadsföring och att förbättra användarupplevelsen. Användaren godkänner genom användandet av Tjänsten att Danaco får samla in information enligt ovan.

Anspråk på grund av Användarens användning av Tjänsten


Om anspråk riktas mot Danaco eller talan förs mot Danaco på grund av Användarens användning av Tjänsten, åtar sig Användaren att hålla Danaco skadeslöst för all skada som Danaco åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Användaren inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Mevento om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Danaco, dels att Användaren har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

Ansvarsbegränsning


Danaco ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Danaco ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Danaco kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.